สวัสดีปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
2017 เมื่อกิจกรรมดิจิตอล เปลี่ยนผู้บริโภคจากออฟไลน์สู่โลกออนไลน์
เมื่อศักยภาพของอุปกรณ์ดิจิตอลพกพา ประสิทธิภาพสูงขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีไร้สาย(Wireless Technology Infratructure)
ที่พัฒนาถึงขีดสุด ระบบการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล(Cloud Computing Technology)
เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร จากสังคมโลกหนึ่ง สู่โลกของสังคมดิจิตอล
ผู้บริโภคไม่ใช่เป้นเพียงผู้เลือก แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาด ระบบออฟไลน์
เดิมที่เน้นคุณค่าความสัมพันธ์ (Relationship)จะถูกแทนที่ด้วยระบบออนไลน์ ที่เน้น
คุณค่าของความคุ้มค่า(Value)

ก้าวทันสังคมดิจิตอล

GetExpert

2017 ก้าวทันสังคมดิจิตอล


สวัสดีปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
2017 เมื่อกิจกรรมดิจิตอล เปลี่ยนผู้บริโภคจากออฟไลน์สู่โลกออนไลน์
เมื่อศักยภาพของอุปกรณ์ดิจิตอลพกพา ประสิทธิภาพสูงขึ้น
โครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยีไร้สาย(Wireless Technology Infratructure)
ที่พัฒนาถึงขีดสุด ระบบการถ่ายโอนข้อมูลด้วยความเร็วสูงขึ้น ข้อมูลขนาดใหญ่ขึ้น
ระบบการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล(Cloud Computing Technology)
เกิดการเคลื่อนย้ายของประชากร จากสังคมโลกหนึ่ง สู่โลกของสังคมดิจิตอล
ผู้บริโภคไม่ใช่เป้นเพียงผู้เลือก แต่เป็นผู้กำหนดทิศทางตลาด ระบบออฟไลน์
เดิมที่เน้นคุณค่าความสัมพันธ์ (Relationship)จะถูกแทนที่ด้วยระบบออนไลน์ ที่เน้น
คุณค่าของความคุ้มค่า(Value)

ก้าวทันสังคมดิจิตอล

GetExpert

ไม่มีความคิดเห็น