ไฟเขียว! คนละครึ่งเฟส 3-เราชนะ-ลดค่าน้ำ ค่าไฟ - เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย


 วันที่ 5 พ.ค.ที่ผ่านมา วันที่ 5 พฤษภาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.)  มีคำสั่งให้กระทรวงการคลัง และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ(สภาพัฒน์)พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมโดยเร่งด่วน สรุปดังต่อไปนี้ 
1.มาตรการด้านการเงิน มี 2 มาตรการคือ 1.มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้สินเชื่อรายละ 10,000 บาท ด้วยหลักเกณฑ์ที่ผ่อนปรนกว่าสินเชื่อปกติ ดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี ปลอดเงินต้นและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก และ 2.มาตรการพักชำระหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ โดยขยายระยะเวลาพักชำระเงินต้นให้แก่ลูกหนี้จนถึงสิ้นปีนี้ เพื่อลดภาระและนำเงินที่จะต้องชำระหนี้ไปเสริมสภาพคล่อง

2.มาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย โดยจะลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้า และน้ำประปาของประชาชน และกิจการขนาดเล็กทั่วประเทศ ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน
ให้สิทธิค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 90 หน่วยแรก และผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยที่ใช้ไฟฟ้าเกิน 150 หน่วยต่อเดือน 

3.มาตรการต่อเนื่องด้านการช่วยเหลือเยียวยาประชาชน 2 โครงการ วงเงินรวม 85,500 ล้านบาท ได้แก่ 
1.เพิ่มวงเงินโครงการเราชนะ อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวมประมาณ 67,000 ล้านบาท
2.เพิ่มเงินช่วยเหลือผู้ประกันตนโครงการ ม33เรารักกัน อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวมประมาณ 18,500 ล้านบาท”

สำหรับโครงการเราชนะ และโครงการ ม33เรารักกัน หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเร่งนำเสนอโครงการให้ ครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น